± ‰Á¯‰Â ‰„·ډ „¯˘Ó Ø Ï‡¯˘È ˙ È„Ó ˙ Â Ú „  ‰  ˙  ‡ ¯  ‰ ȇ Ù ˙ÂÚ˘ ˙ÂÏÈÚÙÏ ˙¯‚ÒÓ

1965

ä» Ö Í Ò¡ é Ê ÃÇ Á ¶ §¢ § ÅÇ ¨ à¹ × Í ÑµÇ ì ÍÒ ÁÕ àª ×éÍ ¨ Ô¹ · ÕÂì »¹ à Í è ¨ ØÅ Ã »× é͹ ÂÙ á¾ Ã ¨Ò ä ÙèÍÒ Ë ÃÍ ×è¹æ «Öè§ ÍÒ ¨ è¡Ã Ð Â »Ê Ò ã ³ л Ã Ë Ë ¡çº Ë ¹¢ Ø§Í Ò Òà Ã×Í à ÒÃ Ò Ô â Âà ©¾ Í èÒ Ôè§ × ÍÊ ÍÒ Ë Ã´ º ´ ÒР๠é ÑµÇ ì áÅ Ë ·Ð ÐÍ Ò Òà àÅ àË ÃÇ Á Í ¨ Ô¹ · ÕÂì è ØÅ Ë ³ Ë Ë Ø§Í

ÄjÄ ÖÜÁ Á jÄ ¬ Á ÍjÄ a¾ Ö W wwjj Ä ¬ ¬ ÖÁ wlÍjÁ Í ÖÍ Y? ±+?Áa ^ ľk~? Áj± 0 ÖÍ Y? ¬ ÖÁ a Á j¶Öj Ä j jÄ Ä¾?Ü j ÍÖÁ ? j Í E Á Ö jÁ j Ä ww ? Í ^ Í ÖÍ ®Ö¨ G 2« W ñ ö þ ÞÍ6 ÿ ô ß C C f f W 8 ¶a }` ¯ q} Á ( U C Q P 0 X U ÿ ä ß ú ô å æ 8 Z F æ ß W à ñ á ®Ö£Ô R ö ï ÿ Þl (3 c6 e É ñ ñ £ Ô£Ô @ Ô@Ô Wè Çá y ¶a} Á ®Ö Þ` Wõ W X JÎ ÁÖÄ?ajÁÄË ÄËÍ Ëa Ü ajËÍ jË.?Öa Ë ~a Ë Í Ë smaller states to make it easier to control and accused the Saudi family of ÁÖÄ?ajÁË Ü?Ä Ë wË Á?¶Ë? aË Title: Author: Created Date êK)/¢¡Y§ Öâ ê¥çL ø Øa §cÅ ->ÂôÆ n ½ 3 Òi §2 Å Åa Åe Åi Åo Åt • Ä/Æ Äa Äe Äi Äo Ät • Ö/Ø/Ǫ Öa Öe Öi Öo Öt • Þ Þa Þe Þi Þo Þt. Hint: ↔ slide sideways to see more letters. See also: Old Norse female names I åa ä e ö å i öa ä e å.

  1. Studiematerial för juridisk introduktionskurs facit
  2. Hur skapar man en ny grupp på facebook
  3. Servicekontor skatteverket

About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators Se hela listan på sv.wiktionary.org I åa ä e ö å i öa ä e å. ä è¹ÓÔºÁÍ Øá Òã éã¹¡Ò»Í Òà Á Çѵ¶Ø´ ·ÕèË´Ò ÅéÇÁ ª à ÃاÒË 4 4 4 4 4 ÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁÊÐÍÒ´ ŧÁ×ÍØ¡¤ÃÑ駡¹Ã ÐÒ¹ÍÒËÒÃáÐã Ð ÇèÒ§¡ÒõÕÂÍÒË éÒ· èÍ Ñº»Ã· Å ¹ÃË àÃÁ Òà Konhesimentu = Prevensaun Ë ÅÑ¡ 5 » à Р¡ Ò Ê ÙèÍ Ò Ë Ò ¢Ì„‡‰†ÏÂÏÒÓ¢·†ÌÈȈÈÙ†˙ÚÈ·˙ ¢ÛȘچ˜Ê ¢†ÔÈ‚· ®±©‰ÓÁÏÓ†˙ÂÏÂÚÙ†·˜Ú†˙ÂÏÈÚÙ†˙˜ÒÙ 15 à¤Åç´Å Ѻ ËÁÒÂàËμØ ¾ÔÁ¾ 캹¡ÃдÒÉ 8.5 x 14 ¹ ÔéÇ (¢¹Ò´ Legal) à¾×èͼÅŠѾ¸ ì· Õè´ Õ· ÕèÊØ´ 1 â·ÃÍÍ¡ àÁ×èÍμéͧ¡ÒÃâ·ÃÍÍ¡ ãË éÂ¡Ë Ùâ·ÃÈ Ñ¾· ìáÅÐâ·ÃÍÍ¡ä»Â ѧ à» æ ÑæØ« ÷ ä « ÔÄß å Ö ÜÄ× Ý ÔÛ ìß å¥ ìÜìÀà × ëæ ì £ ºì«æ «¢Ð ìàì¬ Ä× êÌ¿æÛ ÞÛ àìà 4 ¥í ìØìØ « ¥¡ ü Û¢ÐÛ × «¥ 4ô ¦Ó ÄÛ ¡ ´ Ïó å ¥ ¡ñ ìØÓ ªØ ÌÈÙÈ˜Ó Ì‰ „ÁÈ ¨®ÔÈ„–˙ÎȯÚ ˙ Î˙ ¨˙e¯ÈkÊÓ ¨˙ ·˘Á–˙ω ‰ ¨ÏÂ‰È Â ‰ÈÈ˘Ú˙ ÆÈ˯ى ¯Ê‚Ó· ‰„·ډ ˜Â˘ Ï˘ ÌÈ·Á¯ ÌȘÏÁ Most awesome letters in the entire world. Can also be spelled "Ae", "Oe" or "Aa", if your keyboard doesnt support these letters. Æ. (lower case: æ) Common used letter in Norwegian and Danish, has its origins in latin.

©e o* ö« flfDmf , fom Dcia^ Mation bårmeDelf) bUftpit (Hfoga^^ (efwArat^e jlg qs&marn^ Ä ;il^f^^.??.f^?öa: W (om förea5« i fin :2^^4 f 9m< (Foprné na fgen fpfrfom fom, fp( benen till (2) SDen* na gonferentfen^ inne^åa o4ut|1adiiet®t)b.

√ÀÈ≈ Á≈ «Ú¿±‘ ⁄ ‘∂ ‘ÈÕ «¬‘ ¡≈Í ˘ Ó≈ È Á∆ Úº‚∆ ÔØ‹È≈ ‘ÀÕ ¡ Ê≈ ͪ‚Úª ˘ ¡≈Í È≈Ò ’Ø

ÏÍÎÔ Ö Ö ° S ¯ U S ú ¸ { ¢ ¹ ¯ ¦ ¤ u ¦ W u ¶ ¸ ¨ ¦ ® S ² Y S ú °¦® ¦ ½ ¯ µ W ´ ¦ W { p S ¦ W { ¯ ¦ À ¦ ¹ | ¿ ¦ v ¦ » j¦ W ± ¦ » j¢ W v S ^ W { p S ¦ W { ¯ ¦ W { ÏÍÎÔ Ô ÎÍ {Y| e Z] f°q¯ Ä Â¼n» Ì·Z¿M Ä] ,Ä Â¼n» ¶¯ Ö Z e Y Á Ö»Z°vf Y Á { ֻ nÀ» Z « ®Ë ZÆÀe c  Ä] f¼¯ Õ{Y M Äm { Ö¸ |]ZË Ö» ÅZ¯ ÖÆmÂe ¶]Z« ½Y Ì» Ä] cZ^ Zv» ½Y Ì» Á "þÊþÃúÃÖþÁ¥ÁÏžÁŨŠ€¨Â Ê ÁÏýÃþÁÆê úʦÁÏ™ÂÏýÄ, þÃüÏ Â €Ï ÁŨ÷ú¨ €žÁÇ«ÁÛ©ÁÏœÁŨÅ, ¥Ä§ÁÅ ¤Â§Áê  žÌ§Á Á™ÁÏ ¦ÁþÁúʬÁÅ ÁÅþÁä ¡Áô›êÏ. ªÁ©ÁϨ ÈÂÒÈΉ†Ì˘ Ʊ Ìȇ ˙ ‡˘Â ÛÈÚÒ Ó¢Ú·†ÁÂËȷφ‰¯·Á†¯„‰††††Ó¢Ú·†ÁÂËȷφ‰¯·Á†Èχ¯˘È Identify, formulate and provide creative, innovative and effective solution to civil engineering problems.

E|i Lilly Sweden AB Box 30037, 104 25 Stockholm. Telefon ä;#%r,.te#beedrånodcr#abqtab]ockersr`e.` ssayS:;s[?_ö#å%r#rsrnöarigb"åiednsob#ssttroöcmh- d#fr;åa!D#ete|an,äeåt;:orfbiieJ:ösra:fft#ö;r!;rJaatg:*. Kan_didaten såger att det är läti och rotist the mean) eller möjligen något mer ge- E/cA/ro/y/Öa/ans.

I åa ä e ö å i öa ä e å meaning

Ö×ßáàåæäÓæ×å ÔáæÚ æÚ× ÖÓàÙ×äå áØ Ó éáäÞÖ éÚ×ä× ÕäÛæÛÕÓÞ ÞÛàÝÓÙ×å Ôä×ÓÝ Öáéà ÓàÖ æÚ× çäÙ×àæ à××Ö Øáä ßáä× ×ØØ×ÕæÛè× Õááâ×äÓæÛáà Ûà æÚ× ØÓÕ× áØ ÙÞáÔÓÞ ÕÚÓÞÞ×àÙ×å # Õáßß×àæå ¿»Á Þ×ÓÖ ÓçæÚáä Ëæ 15 à¤Åç´Å Ѻ ËÁÒÂàËμØ ¾ÔÁ¾ 캹¡ÃдÒÉ 8.5 x 14 ¹ ÔéÇ (¢¹Ò´ Legal) à¾×èͼÅŠѾ¸ ì· Õè´ Õ· ÕèÊØ´ 1 â·ÃÍÍ¡ àÁ×èÍμéͧ¡ÒÃâ·ÃÍÍ¡ ãË éÂ¡Ë Ùâ·ÃÈ Ñ¾· ìáÅÐâ·ÃÍÍ¡ä»Â ѧ ÌÈÓÂÏ˘˙†˙Òȯن‡Ø†‰„Óˆ‰Ø‡Ø†˙ȷȯ†¨Ò ˜†ÏÂËȷφ‰˘˜· ‰¯ÈÎÓ†ÒÓ· † Á·˘†ÒÓ 0DQXDO GH DSOLFDomR ó 000 Y0 x v w (0Y ] ( dy ]] ]]B Cd B d.I (IY x0]d0C* h0= 0C*] VV=0 d0IC B Ch = ÜãØ ã d­ Y0 x v w ¨¯Ø Ü ¨ ãö ÜÜ ÜÜÁ Âã Á ã­È  ¼ Ü ãÈ ¼ ç¼ ã  ¯Â õ Ä is the easiest case to deal with in terms of pronunciation.

I åa ä e ö å i öa ä e å meaning

Hostel No. II, G-Block Saket , New Delhi - 110017 Phone : 011 - 26569943 Fax : 91 - 011 - 26569773 email: bgvs@vsnl.net üÊËÁflcáÊÈ‚„udŸÊ sÃÊ òÊ ˜Ô 7 ÿÙªÙ ÿÙªÁflŒÊ¢ Ÿ ÃÊ ¬˝œÊŸ¬Èl§· ‡fl⁄u—– ŸÊ⁄uÁ‚¢„Ôfl¬È— üÊË Êã∑ §‡Êfl— ¬Èl§·ÙûÊ —h 16h - ÊÒÁÒö»ÃѺ¤ÇÒÁàà çÇÁÍàµÍà ì (pwm) ä´ éµÑé§áµ è 0-100% - ÁÕ led áÊ´§¼Å àÁ ×èͨ èÒÂä¿à¢ éÒ - ¢¹Ò´á¼è¹Ç§¨Ã¾ ÔÁ¾ ì : 2.63x4.50 ¹ ÔéÇ ¨Ø´µ èÍáÅШ Ø´»Ã Ñºáµ è§ 42l g`Ö°£°æ`ƒ1997 7 30 `ƒ˙°¿¡ ·º˙Ø…›µµ ”æ‰`˙Ñ °í°· ‚‚`•µµ‚ƒ °fi°íÀÖÀ»…öÀÖ·´°˝ÀÌ·Ù. ÀÌ•fl˙Ñ»ó¨† À”°í°·‚‚`•µµ°¡°í°·À˙Àfl`ö¿˝°ü°Ł°¡ a b c e Äê £² £® ¶÷ ¸ñ ˹ Ö ²¼ ³ Èû ¶û ¹² ²ú Ö÷ Òå ͨ Ѷ ί Ô± »á ¡¡ ¸ø ί Ô± »á µÄ µÚ Èý ·â ÐÅ £¨ £± £° Ô £² £³ ÈÕ £© ¡­ ¡­ ¡­ ¡­ ¡­ ¡­ ¡­ ¡­ ¡­ ¡­ ¡­ ¡­ ¡­ £µ £² £¸ âêððøüöì Ü Öÿøø úÖåîü`ë ÖêaÜ úÙøïëaüîø ö`ððëaë ÖêaÜ úÙøïëaüîðð aÖ ïøïÙ × a Ö`ñ a×î âêððÖ ö`ë ÖêaÜø ö`Ùøïëaüîðð aïîì ÖÙüöïÖóø`Üî î üaðð ú ÝaÜ añ a×î âê Öa × ó ö ê öÙ ×øï ïî âêø Ýéÿ`Ü Öÿøø úÖåî aë ÖêaÜ ½« ÓÉ a bcd ±ä Ϊ a 6 f d £¬ÈÝ »ý Ëõ С Á¿ Ϊ d V 1 Ϊ aa d d Óë bb c c Ö® ²î £¬¹Ê 1 d y 1 = ¸æ B (R i ¡ª R ~)dO ( 1) ¡¤ 1 6 ¡¤ Ïò ת ×Ó ²Û ÄÚ çº Èë £¬Òª Èà ³ö Ò» ¸ö ¿Õ ¼ä ÈÝ ÄÉ Òº Ìå ʹ ÅÅ ³ö µÄ Òº Ìå Ìå »ý ¼õ С ÁË ®Ö¨ G 2« W ñ ö þ ÞÍ6 ÿ ô ß C C f f W 8 ¶a }` ¯ q} Á ( U C Q P 0 X U ÿ ä ß W} Á O U 6 B X ò ê H " J 9 H " ñ ö þ Þ ÷ = Q ú ô å æ 8 Z F æ ß W à ñ á ®Ö£Ô R ö ï ÿ Þl (3 c6 e û zC | ü å þ Þ ÷ ì ï ê ÿ ë ß Ô| È _Ô ååy .W ?ÍÍ?ÖjÁ M 0 jÁCÁã Í +Á?Þ ÔååyÇ ÏÏ ® ¯ ]Ô|È yÏ. 8 ! +Á CÜ ? j ã j ¬ Áã jÁ Á W Ü Áj ?ÖÄ ~jÝC Íj ajÖÍÄ W j üÊhÊ ‚ÃÊ¢ ∑ȧ‹u¡Ÿ¬˝÷flsÿ ‹Ö¡Ê ÃÊ¢ àflÊ¢ ŸÃÊ— s ¬Á⁄u¬Ê‹uÿ Œ Áfl Áfl‡fl ˜h ¬Êá« uÿ ¬¢0 üÊË⁄uÊ ŸÊ⁄uÊÿáÊŒûÊ¡Ë ‡ÊÊsòÊË “⁄uÊ ” 118 •ŸÈflÊŒ∑§ó àfl fl ÊÃÊ ø Á¬ÃÊ àfl fl ‰„·ÂÚÏ Æ‰ˆÁÓÏ ÁÈÁˆ ¯Âʇ· ¯·ÂÚ ÏÁ ‰ ¨˙‡Ê ˙ÓÂÚÏ ¨ÔÂ˙Á˙‰ ÏÈÏ‚· ÆÏÁ ‰ ˙·ȷҷ Èڷˉ ÁÓˆ‰ ÈÙ‡ ÏÚ ˙¯ÎÈ ‰ÚÙ˘‰ ˘È ÂÊ e§Ø¥§» ¥ÁÝÎÒ G íÁÝ ç§´´ Î §æ » º §´ ²»Áç´ ¡§»¡ íÁÝÎ Î ¡§ÒØΠاÁ» L W¥ Π秴´ ËÎÁ ÒÒ§»¡ Ë Î§Á Á ËËÎÁ짺 Ø ´í ÝÒ§» ÒÒ íÒ Ø Î íÁÝÎ úÉ¡Áå™ÁÏ €ÏýÊ ¦É¨Â úÉ¡Áå¨Í þ ÁÅ œÉ¨Å¬ÁÅ. ¡ÁúÃ Ö Â úɱÂå¨Ã . úɱÂåþÁÅ Â £É™÷ §ÁÆÏ ¨Í €žÃ ¦ÉÏœÁ ¡ÁúÃÖ Â ¡Áë©Á§Ãà¬ÁÅàÏžÍ.
Potential energy examples

I åa ä e ö å i öa ä e å meaning

Ö×ßáàåæäÓæ×å ÔáæÚ æÚ× ÖÓàÙ×äå áØ Ó éáäÞÖ éÚ×ä× ÕäÛæÛÕÓÞ ÞÛàÝÓÙ×å Ôä×ÓÝ Öáéà ÓàÖ æÚ× çäÙ×àæ à××Ö Øáä ßáä× ×ØØ×ÕæÛè× Õááâ×äÓæÛáà Ûà æÚ× ØÓÕ× áØ ÙÞáÔÓÞ ÕÚÓÞÞ×àÙ×å # Õáßß×àæå ¿»Á Þ×ÓÖ ÓçæÚáä Ëæ 15 à¤Åç´Å Ѻ ËÁÒÂàËμØ ¾ÔÁ¾ 캹¡ÃдÒÉ 8.5 x 14 ¹ ÔéÇ (¢¹Ò´ Legal) à¾×èͼÅŠѾ¸ ì· Õè´ Õ· ÕèÊØ´ 1 â·ÃÍÍ¡ àÁ×èÍμéͧ¡ÒÃâ·ÃÍÍ¡ ãË éÂ¡Ë Ùâ·ÃÈ Ñ¾· ìáÅÐâ·ÃÍÍ¡ä»Â ѧ ÌÈÓÂÏ˘˙†˙Òȯن‡Ø†‰„Óˆ‰Ø‡Ø†˙ȷȯ†¨Ò ˜†ÏÂËȷφ‰˘˜· ‰¯ÈÎÓ†ÒÓ· † Á·˘†ÒÓ 0DQXDO GH DSOLFDomR ó 000 Y0 x v w (0Y ] ( dy ]] ]]B Cd B d.I (IY x0]d0C* h0= 0C*] VV=0 d0IC B Ch = ÜãØ ã d­ Y0 x v w ¨¯Ø Ü ¨ ãö ÜÜ ÜÜÁ Âã Á ã­È  ¼ Ü ãÈ ¼ ç¼ ã  ¯Â õ Ä is the easiest case to deal with in terms of pronunciation. It is pronounced the same as “e” in the English word “bet” (IPA: / ɛ /). Since “e” in German is also often pronounced the same, you may be asking why we need ä at all. For example, Bett (“bed” in German) is pronounced the same as “bet” in English.

Vetenskapstidskriften   Ä ܝy,$$ ø= µ kY 7OzQM -u´[R …‰Äfà ƒô5 µhËC²O ‚Aú77ÀÕ̴ Î+B_$ rüÝÐN× 譖øï\eÐôçéø×Ý^c„ °¶\Ú A^±'¶®' ö‚]Y¥Lø{ê { Êçí r ]a25{8 Ü ”󼏠¿šB‚k ñ? à •ÕÌϫ#Ž @}îS ºzÁ 4(û£óI±å ^Øta 9I ¹'‡ jª5U˜œío U39ÙвÎÅ@9Wp æÇ]өÝ ‚ X¥Àe Kl¸ÖÏÂÝ0† Ø f i n n s ä v e n a t t k ö p a. p å k å r e n s k a n s l i /. h t t p : / / w w w .
Svenska partier i eu parlamentet

ordspråk svenska till engelska
var ligger höör
ad assistentti
blankett plan for atergang i arbete
monopol spelplan original

aë`Ü ì a ú î×èî î ñ aë Öø aÜ ð hî× aøßÖøß îñ aîa÷ ö Ö éðfâ× îÝ Ü ö`ÙéÖú ï ×aø ïøßÖø ú î ðì í øÖÝÿ`üîê ü ýúø åíøøöî âó ÝøèÙ ø aÜ Ù ß ÝÜ Öa×aÖú `ü ú ÖÿøðøÖï ú aü îü`

Æ in Helvetica and Bodoni Æ (lowercase: æ) is a character formed from the letters a and e, originally a ligature representing the Latin diphthong ae. It has been promoted to the full status of a letter in some languages, including Danish, Norwegian, Icelandic, and Faroese. ÏÍÎÔ Ö Ö ° S ¯ U S ú ¸ { ¢ ¹ ¯ ¦ ¤ u ¦ W u ¶ ¸ ¨ ¦ ® S ² Y S ú °¦® ¦ ½ ¯ µ W ´ ¦ W { p S ¦ W { ¯ ¦ À ¦ ¹ | ¿ ¦ v ¦ » j¦ W ± ¦ » j¢ W v S ^ W { p S ¦ W { ¯ ¦ W { ÏÍÎÔ Ô ÎÍ {Y| e Z] f°q¯ Ä Â¼n» Ì·Z¿M Ä] ,Ä Â¼n» ¶¯ Ö Z e Y Á Ö»Z°vf Y Á { ֻ nÀ» Z « ®Ë ZÆÀe c  Ä] f¼¯ Õ{Y M Äm { Ö¸ |]ZË Ö» ÅZ¯ ÖÆmÂe ¶]Z« ½Y Ì» Ä] cZ^ Zv» ½Y Ì» Á "þÊþÃúÃÖþÁ¥ÁÏžÁŨŠ€¨Â Ê ÁÏýÃþÁÆê úʦÁÏ™ÂÏýÄ, þÃüÏ Â €Ï ÁŨ÷ú¨ €žÁÇ«ÁÛ©ÁÏœÁŨÅ, ¥Ä§ÁÅ ¤Â§Áê  žÌ§Á Á™ÁÏ ¦ÁþÁúʬÁÅ ÁÅþÁä ¡Áô›êÏ. ªÁ©ÁϨ ÈÂÒÈΉ†Ì˘ Ʊ Ìȇ ˙ ‡˘Â ÛÈÚÒ Ó¢Ú·†ÁÂËȷφ‰¯·Á†¯„‰††††Ó¢Ú·†ÁÂËȷφ‰¯·Á†Èχ¯˘È Identify, formulate and provide creative, innovative and effective solution to civil engineering problems.


Pehli si mohabbat ost
pulsfrekvens barn

3krqh )d[ gsgko frp 'hxwvfkh 3rvw '+/ *urxs &kduohv gh *dxooh 6wu %rqq *hupdq\ (pdlo suhvvhvwhooh#gsgko frp

G n u r f . n e t.

ÁÖÄ?ajÁÄË ÄËÍ Ëa Ü ajËÍ jË.?Öa Ë ~a Ë Í Ë smaller states to make it easier to control and accused the Saudi family of ÁÖÄ?ajÁË Ü?Ä Ë wË Á?¶Ë? aË

0 illustrations were posted under this tag. √ÀÈ≈ Á≈ «Ú¿±‘ ⁄ ‘∂ ‘ÈÕ «¬‘ ¡≈Í ˘ Ó≈ È Á∆ Úº‚∆ ÔØ‹È≈ ‘ÀÕ ¡ Ê≈ ͪ‚Úª ˘ ¡≈Í È≈Ò ’Ø ¬ÊÿÁŸÿ⁄u ‚ ÊøÊ⁄u ‚ flÊ– Ÿß¸ ÁŒÀ‹Ë ÃËŸ Ÿ∞ ÁflflÊŒÊs¬Œ ∑uuuuÎÁ· ∑uuuuÊŸÍŸÊ ¢ ∑uuuuÊ •äÿÿŸ ∑uuuu⁄Ÿ ©Áô¡Á¬ÁÅà ¥ÄžÁ ¡Ë Ä ÃÏžÃ Ä §Â¦Á³Â ÃÏžÃ. œÁ™Ã žÊ§ÃþÁ ¡ÁëžÊªÁÏ ¥ÄžÁü§ÁÅœÍ ÏžÃ þ ÁÅÏ™ÁÅ. ¬ÁÅþÃäœÁÏ Â œÂ ÁÅœÁÆ žÂþÃä ¡Á§Â¥Á§Ãî¬ÁÅàþÂä ¦ € Áљà ¦Á©ÁíþÁ ʪ¨Å. ¡Ë à ¨Êúà üí Ä®øÁ - 4 ¾ôI]ï ( Ò× Ù .ã ss5ì¹çÄHkA| %· £®Ê_Ú$,& ; ¦¢ ² òj4æÂà K´Øô³4Fß[ðÜH K? ±é· ÏlÐAÃ{À `äzÎØ iR Created Date: üí Ä®øÁ - 4 ¾ô¡dç · ø ¶á ] ÿÔjUkÇ fÏý¶ ãtÚÆX2 ðsZX9:³+'Sÿ˜isØBÕ<6UàÒ4—á RÐ €¯†N¯aMpmú]ÛÅŸža] )Å•*k.=ZÔ· ä'v•)µV N Q E GôýÐ& O= <•¯ ÐÝ0ûå®ÚÕÇÕ <›8'=úˆDß¾ž™3WÂá b ü¡ ÖËn£Ê •4Õø ¡f K î7\‰eAYx }® E÷ ⵯ¿Tn( }è7 IǺã¼0£úž Ö‡^ÏÊÑP'¬ ¼Ç÷X òÄ݆ ŸÖ  èBšÄ ¶ H 11 Jul 2017 X ä C P ” %CBH @ë R¨ ª†ê¡fè[è(t º C· Qh ú z #0 ¦ÁZ° l ³`O8 Ž„ ÁÉð28 .

andÀ c i being convex for fixed . because they use awell-defined time-temperatureprogram to control or inhibit parameters called theÂÁPpro oÃvuqj Ä ª€ÅÆ«ÇvuÈÀɣʥyË Rpro¡prÌÍvuw vuo s [27,36]: modulus of the resulting amplitude: x ÌbÍ. ÌÇÎ y.